A A A
BAEN

Prijava smrti radi upisa u matičnu knjigu umrlih

Prijavilac smrti treba čitko popuniti formular za prijavu smrti i dostaviti ga na adresu Ambasade BiH.

Uz uredno popunjen i potpisan zahtjev za prijavu smrti (bez prepravki), treba dostaviti sljedeće dokumente:

1. Fotokopiju važećeg BiH pasoša umrle osobe (ako postoji pasoš);

2. Smrtni list (Melding om dødsfall – Death Certificate) sa ”Apostille” potvrdom od strane Fylkesmannen (u Norveškoj), odnosno Ministarstva inostranih poslova (u Republici Island), izdat od strane matičara u mjestu smrti,

3. Prevod smrtnog lista od strane ovlašćenog sudskog prevodioca, ako ne istom ne postoji ispis bilo na srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku,   

4. Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Cjenovniku konzularnih usluga, na racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati 160,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Norvešku, odnosno 200,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Republiku Island.

Share on your network   |   print