A A A
BAEN

Sastanak sa direktorom Evropskih poslova MIP-a Islanda

Na marginama proslave Nacionalnog dana Republike Island, Jelena Arifi-Keketović se sastala 19. juna 2012. godine se sa direktorom Evropskih poslova pri Ministrstvu za vanjske poslove Republike Island, ambasadorom Högni Kristjánsson-om.

Upoznala je ambasadora Kristjánsson-a  o naporima, kao i trenutnim dostignućima koje smo ostvarili na putu ka evropskim integracijama, koji je ujedno jedan od prioritetnih ciljeva spoljne politike naše zemlje. Informisala ga je da smo otpočeli aktivnosti na izradi Programa usklađivanja legislative BiH sa Acquis-jem, što se od naše zemlje zahtijeva u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Istakla je da su Predsjedništvo, Parlamentarna skupština BiH, Vijeće ministara kao i entitetske vlade uskladile svoj rad kada su u pitanju odluke koje se tiču evropskg puta BiH.  Naglasila je da Vijeće ministara tokom 2012. godine planira uložiti maksimum napora, kako bi se stvorili uslovi za kredibilitetnu aplikaciju naše zemlje, te da je stoga od iznimnog značaja da Sporazum  o stabilizaciji i pridruživanju što prije stupi na snagu.  Ovom prilikom je istakla da bi za BiH bilo od velike pomoći, kada bi Republika Island, s obzirom da je kandidat za punopravno članstvo u EU, podijelila svoja dosadašnja iskustva svoga puta evropskih integracija.

Ambasador Kristjánsson je pozdravio odluku BiH da ozbiljno pristupi ispunjavanju uslova za kandidatski status BiH u EU. Naglasio je da je potrebno ispuniti sve preduslove kako bi aplikacija BiH bila prihvaćena, te je stim u vezi naglasio da je kredibilitet aplikacije od iznimnog značaja, kako ista ne bi bila odbijena, jer se iz dosadašnjeg iskustva pokazalo da odbijanje aplikacije znači prolongiranje samog procesa integracija ponekad i po nekoliko godina.

Govoreći o značaju koji Republika Island polaže na EU integracije, ambasador Kristjánsson je pojasnio da od 90 diplomata i administrativnih službenika MIP-a Islanda čak 30 radi u Odjelu za evropske poslove, te da ministarstvo upošljava dodatnih 50 prevodioca koji su zaduženi za prevođenje zakona koje Island mora usaglasiti sa EU.

Republika Island je spremna da podijeli sva svoja do sada stečena iskustva na putu za postizanje kandidatskog statusa za punopravno članstvo u EU, te je stim u vezi predložio da delegacija iz BiH posjeti Island kako bi toj delegaciji prenijeli svoja iskustva. Također je istakao da postoji mogućnost da delegacija Islanda posjeti BiH.

Share on your network   |   print