Ako podnosilac zahtjeva ima potrebu da dobije odgovor na neko drugo pitanje, potrebno je da se na adresu Ambasade BiH dostavi sljedeće:

1. uredno napisana i potpisana molba ili drugi podnesak, s poštanskom adresom i brojem telefona

2. dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na racun 6030.05.73897. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.

 

Ako podnosilac zahtjeva nije u mogućnosti da lično ili putem punomoćnika iz BiH pribavi izvode iz matičnih knjiga, onda može podnijeti molbu za pribavljanje istih. U tom slučaju na adresu Ambasade BiH se dostavlja:

1. čitko popunjena i potpisana molba za pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga iz BiH, uz napomenu da nadležni organ u BiH, koji izdaje zahtijevane dokumente, ne može obezbjediti “Apostille“ potvrdu, niti punu legalizaciju, ako se isto zahtijeva u inostranstvu.

2. dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na iznos od 240,00 NOK/ispravi prema Tarifi konzularnih taksi, na racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.

 

 

 

 

 

Jedinstveni matični broj (JMB) je evidentiran u Bazu civilnog registra onim državljanima BiH, koji posjeduju ličnu kartu izdatu 2003. godine ili kasnije; odnosno maloljetnim državljanima BiH, koji su upisani u matičnu knjigu rođenih/knjigu državljana, odnosno imaju prijavljeno prebivalište ili su prijavljeni u evidenciju 2003. godine ili kasnije, kao i osobama koje su dobile uvjerenje Ambasade BiH o tome da im je nadležni MUP evidentirao njihov JMB.  

Državljani BiH koji nemaju evidentiran JMB ne mogu podnijeti zahtjev za novi (biometrijski) pasoš.
Za maloljetne osobe zahtjev se može predati samo ako su JMB od oba roditelja u evidenciji.

Roditelji (ili punoljetna osoba), s legalnim boravkom u Kraljevini Norveškoj, u DKP OSLO u svrhu evidencije JMB-a dostavljaju sljedeće dokumente:
1. Zahtjev Ambasadi BiH za evidenciju JMB - sa adresom u Norveškoj/Islandu,
2. Prijava za evidenciju JMB (JMB-7) - sa adresom u BiH,
3. uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest mjeseci od datuma izdavanja, sa imenom i prezimenom kojim se osoba legitimiše,  
4. izvod iz matične knjige rođenih iz BiH za upotrebu u zemlji (trajni), sa imenom i prezimenom kojim se osoba legitimiše,  
5. kopije druge i treće stranice  važećih pasoša BiH od oba roditelja, ako se podnosi prijava za maloljetnu osobu, 
6. dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi onzularnih taksi, na racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.


NAPOMENA: U formular PRIJAVA ZA EVIDENCIJU JMB-a (JMB-7) upisati podatke iz BiH, a ako osoba nema prijavljeno prebivalište u BiH, onda upisuje podatke o posljednjem poznatom prebivalištu u BiH (poštanski broj, mjesto, adresa, entitet, kanton)

Uredno popunjene i potpisane formulare (sa potpisima kao u pasošima - čija se kopija prilaže) - bez prepravki i ostale dokumente potrebno je dostaviti (bilo poštom ili lično) u Ambasadu BiH.

Ako roditelj/roditelji osobe ispod 18 godina života nema/ju evidentiran JMB onda je potrebno da i roditelj/roditelji podnesu Prijavu za evidenciju JMB, zajedno sa Prijavom za evidenciju JMB maloljetne osobe/a, bez obzira što posjeduje/posjeduju vežeći pasoš BiH.

Nakon što Ambasada BiH od nadležnog lokalnog MUP-a dobije uvjerenje o tome da je JMB evidentiran, isto će bez odlaganja bit poslato poštom na adresu stranke koja je u Ambasadu BiH dostavila PRIJAVU ZA EVIDENCIJU JMB-a (JMB-7).

Kad stranka poštom iz Ambasade BiH dobije uvjerenje o tome da je lokalni MUP evidentiro JMB, onda se može telefonom zakazati termin (datum, sat, minut) za predaju zahtjeva za izdavanje pasoša i akviziciju biometrijskih podataka (otisci prstiju, digitalni potpis, digitalna fotografija) u prostorijama Ambasade BiH.

 

 

 

 

Roditelji (ili punoljetna osoba), s legalnim boravkom u Kraljevini Norveškoj/Islandu, trebaju dostaviti sljedeće dokumente:
1. Zahtjev Ambasadi BiH za određivanje JMB - sa adresom u Norveškoj/Islandu
2. Zahtjev za određivanje JMB (JMB-3) čitko i uredno popuniti i potpisti (bez prepravki) - sa adresom u BiH
3. Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest mjeseci od datuma izdavanja,
4. Izvod iz matične knjige rođenih iz BiH, 
5. Kopije (druge i treće stranice) važećih pasoša BiH od oba roditelja (ako je zahtjev za maloljetnu osobu) ili kopija važećeg pasoša BiH (ako je zahtjev za punoljetnu osobu) i
6. Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.

Nakon što Ambasada BiH od nadležnog lokalnog MUP-a dobije uvjerenje o tome da je JMB određen, isto ćemo bez odlaganja poslati poštom na adresu osobe koja je u Ambasadu BiH dostavila ZAHTJEV ZA ODREĐIVANJE JMB-a (JMB-3).

Kad poštom iz Ambasade BiH dobijete uvjerenje o tome da je lokalni MUP odredio JMB, možete telefonom zakazati termin (datum, sat, minut) za predaju zahtjeva za izdavanje pasoša i akviziciju biometrijskih podataka (otisci prstiju, digitalni potpis, digitalna fotografija) u prostorijama Ambasade BiH.

 

Prijavilac smrti treba čitko popuniti formular za prijavu smrti i dostaviti ga na adresu Ambasade BiH.

Uz uredno popunjen i potpisan zahtjev za prijavu smrti (bez prepravki), treba dostaviti sljedeće dokumente:

1. Fotokopiju (druge i treće stranice) važećeg BiH pasoša umrle osobe (ako postoji pasoš);

2. Smrtni list (Melding om dødsfall – Death Certificate) sa ”Apostille” potvrdom od strane Statsforvalteren - County governor (u Norveškoj), odnosno Ministarstva inostranih poslova (u Republici Island), izdat od strane matičara u mjestu smrti,

3. Prevod smrtnog lista od strane ovlašćenog sudskog prevodioca, ako ne istom ne postoji ispis bilo na srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku,   

4. Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.

Pri snabdjevanju dokumenata iz Norveške sa “Apostille“ potvrdom (od strane Statsforvalteren - County governor) postoji mogućnost da prije toga iste treba snabdjeti sa klauzulom originalnosti (Presented as an original document) kod javnog bilježnika (Notarius Publicus)! Pri snabdjevanju prevoda učinjenih u Norveškoj sa “Apostille“ potvrdom (od strane Statsforvalteren) potrebno je da se prethodno na istom certifikuje potpis ovlašćenog prevodioca (Government Authorized Translator) kod javnog bilježnika (Notarius Publicus)!